Абстрактные огни

Sporta Spēles

Nolikums

Kalendārs

Rezultāti

Sekos...

Komandvērtējums

Apbalvojumu nolikums

 

 

 

 

 

 

 

1. Nolikums nosaka Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (turpmāk – LSVS) apbalvojumu dibināšanas mērķi, apbalvojumu veidus, apbalvojumiem izvirzīto kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas un apbalvojumu pasniegšanas kārtību.

2. Par apbalvojumu izgatavošanu, iegādi un apbalvošanas organizatorisko nodrošināšanu ir atbildīga LSVS valde.

II. Apbalvojumu dibināšanas mērķis un apbalvojumu veidi

3. Apbalvojumu mērķis ir izteikt LSVS atzinību vai pateicību izciliem Latvijas sporta veterāniem-senioriem par viņu darbu, nopelniem un ieguldījumu LSVS mērķu sasniegšanā.

4. LSVS apbalvojumi to nozīmīguma secībā ir:

4.1. medaļa “Sporta slava” trīs pakāpes:

4.1.1. medaļa “Sporta slava” I zelta pakāpe - par mūža ieguldījumu Latvijas fiziskās kultūras un sporta kustībā un tās attīstīšanā, par personisku ieguldījumu vai sagatavojot sportistus; 

4.1.2. medaļa “Sporta slava” II sudraba pakāpe - par ilggadīgu ieguldījumu Latvijas sporta kustībā, veterānu – senioru sportā;

4.1.3. medaļa “Sporta slava”  III bronzas pakāpe - par ilggadīgu dalību Latvijas sportā un veterānu – senioru kustībā, kā arī nozīmīgās dzīves jubilejās;

4.2. medaļa “Goda zīme” - par nozīmīgiem sasniegumiem sporta sacensībās Latvijā un pārstāvot Latviju starptautiskās sacensībās kā arī nozīmīgās dzīves jubilejās;

4.3. LSVS Goda diploms - par aktīvu dalību veterānu-senioru sacensībās, veselīga dzīvesveida popularizēšanā, kā arī nozīmīgās dzīves jubilejās;

4.4. Gada sporta laureāts – par izcīnītām godalgotām vietām (medaļām) Eiropas un pasaules veterānu čempionātos, Eiropas senioru Sporta spēlēs, citās nozīmīgās veterānu – senioru starptautiskās sacensībās;

4.5. nosaukums “LSVS Goda biedrs” - par izcilu, ilggadīgu un nevainojamu darbu LSVS un sporta veterānu - senioru kustības organizēšanā un attīstībā Latvijā;

4.6. balva “Par godīgu spēli” - par godīgumu, pašaizliedzību, uzupurēšanos un patriotismu piedaloties LSVS organizētajās sacensībās, kā arī pārstāvot Latviju starptautiskajās veterānu-senioru sacensībās.

5. Apbalvojumus var piešķirt juridiskām vai fiziskām personām, LSVS biedriem, LSVS sacensību dalībniekiem, starptautisko sacensību dalībniekiem, kuru dalību sacensībās atbalstījusi LSVS.

6. Medaļas, balvas un diplomi tiek izgatavoti atbilstoši paraugiem pielikumā.

7. Persona var tikt apbalvota ar katru no apbalvojumiem vienu reizi, ievērojot apbalvojumu nozīmīguma secību.

III. Personu izvirzīšana apbalvojumiem

8. Apbalvošanai personas izvirza sporta federācijas, pilsētu, novadu, pagastu pašvaldības, sporta klubi, LSVS prezidents, LSVS valdes locekļi, aizpildot ierosinājuma par apbalvošanu formu  (pielikums).

9. Ierosinājumu par apbalvošanu paraksta attiecīgās institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona un iesniedz LSVS birojā vai nosūta uz LSVS
e-pasta adresi  info@lsvs.lv PDF formātā.

IV. Ierosinājumu par apbalvošanu izvērtēšana un apbalvojumu piešķiršanas kārtība

10. Saņemtos ierosinājumus par apbalvošanu izskata LSVS valdes sēdē, par personu, kura izvirzīta apbalvošanai pieņemot motivētu lēmumu.

11. Lēmumus LSVS valdes sēdē pieņem koleģiāli vienojoties, bet domstarpību gadījumā – balsojot. Balsošanas gadījumā lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojusi vairāk nekā puse no visiem valdes locekļiem. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

12. Ja LSVS valde lemj par apbalvojuma piešķiršanu LSVS valdes loceklim vai tā ģimenes loceklim, attiecīgais LSVS valdes loceklis jautājuma izlemšanā un balsošanā nepiedalās.

13. Ja LSVS valde noraidījusi ierosinājumu par apbalvošanu, LSVS biroja vadītāja par to rakstiski informē iesniedzēju.

V. Apbalvojumu pasniegšanas kārtība un apbalvoto personu reģistrs

14. LSVS apbalvojumu personai svinīgos apstākļos pasniedz LSVS prezidents, LSVS valdes locekļi vai LSVS Goda biedri.

15. Ar LSVS apbalvojumiem apbalvoto personu reģistrēšanu nodrošina LSVS biroja vadītājs.

16. Apbalvoto personu reģistrā norāda šādu informāciju:

16.1. fiziskai personai – apbalvotā vārdu, uzvārdu, juridiskai personai – pilnu nosaukumu;

16.2. nopelnus, par kuriem persona apbalvota;

16.3. LSVS valdes sēdes protokola datumu un Nr.;

16.4. apbalvojuma veidu;

16.5. apbalvojuma kārtas numuru.

VI. Noslēguma jautājums

17. Izdevumus LSVS apbalvojumu izgatavošanai sedz no LSVS budžeta līdzekļiem.